Правилници

Правилник о систематизацији 2021-2022

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о раду наставничког већа

Правилник о раду савета родитеља

Правилник о начину, поступку и мерама за заштиту и безбедност ученика

Пословник о раду школског одбора 2018. године

Правила понашања

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности у школским установама

Правилник о организацији и систематизацији послова – нови 2017.